Activities2565

งานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และ การเสวนา หยุด-คิด-ถาม-ทำ: วัคซีนออนไลน์เพื่อสูงวัยรู้ทันสื่อ

งานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อข […]

งานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และ การเสวนา หยุด-คิด-ถาม-ทำ: วัคซีนออนไลน์เพื่อสูงวัยรู้ทันสื่อ Read More »

อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก จังหวัดนครศรีธรรมราช

การอบรมเสริมพลังในการประยุกต์ใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื

อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก จังหวัดสุพรรณบุรี

การอบรมเสริมพลังในการประยุกต์ใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื

อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก จังหวัดสุพรรณบุรี Read More »

การขยายผลหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อและการใช้เกมออนไลน์วัยเ

การขยายผลหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

การขับเคลื่อนการขยายผลการใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ

จากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในระดับประเทศระหว่

การขับเคลื่อนการขยายผลการใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ Read More »

Scroll to Top