พันธกิจ และบทบาท

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ

ความรู้ นวัตกรรม การใช้สื่ออย่างปลอดภัย เพื่อสังคมสูงวัย

บทบาทของศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ

  1. เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ (knowledge hub) ด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ
  2. พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมเพื่อการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ
  3. สื่อสารเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ
Scroll to Top