เครือข่าย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ร่วมริเริ่มและสนับสนุนทุนในการจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ นักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร (นสส.วัยเพชร) เกมออนไลน์ หยุด คิด ถาม ทำ และการสำรวจสถานการณ์และผลกระทบจากการบริโภคสื่อของผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในระดับประเทศระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2563 ส่งผลให้ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ ได้ร่วมมือกับกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อในโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายที่กำกับดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่อง 6 จังหวัด
เทศบาลตำบลชะมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช | สมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม กรุงเทพมหานคร | เทศบาลตำบลแม่ปูคา จังหวัดเชียงใหม่ | องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี | สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร | สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะนักวิจัยของศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรที่กำกับดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุในท้องถิ่นทั้ง 5 องค์กร ส่งผลให้งานด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561  อีกทั้งกระบวนการทำงานร่วมกันยังส่งผลให้เกิดหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ ที่เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย นักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร (นสส.วัยเพชร) ที่เป็นแกนนำผู้สูงอายุในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรเหล่านี้  และการนำหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อไปเผยแพร่ขยายผลเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่โดยนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร

Scroll to Top