เกมออนไลน์ หยุด คิด ถาม ทำ (STAAS)

เกมออนไลน์ “หยุด คิด ถาม ทำ” หรือ STAAS (มาจาก หยุด Stop/ คิด Think/ ถาม Ask/ ทำ Act/ แชร์ Share) เป็นเครื่องมือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ และฝึกทักษะ “หยุด คิด ถาม ทำ ได้เรียนรู้ผลกระทบของการรู้ทันและรู้ไม่ทันสื่อ ได้เสริมทักษะการตั้งสติและรู้ทันตนเอง โดยเป็นการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้เนื้อหาในสื่อออนไลน์เป็นสื่อประกอบการอบรมหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อได้

Scroll to Top