คณะทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดวงพร คำนูณวัฒน์

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

Team-Nuntiya-DP

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

ประธานศูนย์ฯ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

Team-Kwanchit-SS

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

นักวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

Team-Theeraphong-BR

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา

นักวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

Team-Narongdej-PT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี

นักวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

Team-Sirintorn-PB

อาจารย์ ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์

นักวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

Team-Waraporn-SW

อาจารย์วราภรณ์ สืบวงศ์สุวรรณ์

นักวิจัย

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Team-Yasinee-KR

อาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม

นักวิจัย และผู้ประสานงานศูนย์ฯ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

Team-Isara-HS

นายอิศรา หงษาวัน

ผู้ประสานงานศูนย์ฯ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top