ติดต่อ

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ
Intelligence Center for Elderly Media Literacy

กลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02- 8002308-14
Email : iceml.mahidol@gmail.com

Scroll to Top