ที่มาของ การจัดตั้งศูนย์

การจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ (Intelligence Center for Elderly Media Literacy) หรือ ICEML  เป็นการยกระดับการทำงานด้านการสร้างเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยคณะนักวิจัยของกลุ่มการสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทนุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จุดเริ่มต้นของการริเริ่มคิดค้น “คาถารู้ทันสื่อ: หยุด คิด ถาม ทำ” และ “หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ” โดยมีผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องทั้ง 5 โรงเรียนใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี สกลนคร เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช เป็นผู้ร่วมอบรมหลักสูตร โดย รศ. ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ (ประธานศูนย์)

Scroll to Top