อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก กรุงเทพมหานคร

การอบรมเสริมพลังในการประยุกต์ใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ และการใช้เกมออนไลน์ หยุด คิด ถาม ทำ ให้กับนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร (นสส.วัยเพชร) ครู ก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดทองบน กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top