การขับเคลื่อนการขยายผลการใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ

จากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในระดับประเทศระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเดือน มีนาคม 2564 ได้ขยายผล “หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ” ภายใต้โครงการ “อบรมพฤฒพลังสร้างสังคมรู้ทันสื่อ (หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ)” กับกรมกิจการผู้สูงอายุ ในจังหวัด พิษณุโลก ยโสธร และกระบี่ โดยมีตัวแทนนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร (นสส.วัยเพชร) ครู ก ซึ่งเป็นผู้สูงอายุจาก 5 พื้นที่นำร่อง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

Scroll to Top