บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง 5 โรงเรียนนำร่อง ได้แก่ สกลนคร กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และ นครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลการใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ ในโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ

Scroll to Top