การขยายผลหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อและการใช้เกมออนไลน์วัยเพชรรู้ทันสื่อ เป็นการขยายเครือข่ายและจำนวนผู้สูงอายุที่รู้เท่าทันสื่อควบคู่ไปกับการสร้างเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อกับผู้สูงอายุในชุมชน โดยสามารถใช้เกมออนไลน์วัยเพชรรู้ทันสื่อเป็นสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

Scroll to Top