Report-Research-th

รายงานผลสำรวจสถานการณ์การใช้สื่อ ผลกระทบจากการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2566

รายงานผลสำรวจสถานการณ์การใช้สื่อ ผลกระทบจากการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2566 Read More »

การสำรวจสถานการณ์การใช้สื่อและผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2565

ReprotResearch-2022-Situation-Impact.pdf … 27.4 M

การสำรวจสถานการณ์การใช้สื่อและผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2565 Read More »

การขยายผลหลักสูตร “วัยเพชรรู้ทันสื่อและการสำรวจสถานการณ์ ผลกระทบการบริโภคสื่อ”

ReportResearch-2022-Expanded  

การขยายผลหลักสูตร “วัยเพชรรู้ทันสื่อและการสำรวจสถานการณ์ ผลกระทบการบริโภคสื่อ” Read More »

“สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง” สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

“สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง” สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ Read More »

Scroll to Top