ประมวลภาพกิจกรรม : การอบรมสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุ

 

Scroll to Top