สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปี 2561

โครงการสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โครงการวิจัยในปี พ.ศ. 2561 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research approach) ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ ผ่านคาถารู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ” ทั้งยังเสริมพลังให้ผู้สูงอายุตระหนักในคุณค่าของตนผ่านการเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ (นสส.) ที่สามารถสร้างสรรค์สื่อได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสถานการณ์ของสังคม ตลอดจนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนหรือสังคม และเพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพลเมืองสูงวัยเป็นนักสื่อสารสุขภาวะในสังคมไทย

การวิจัยในปีแรกนี้ มีกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุจาก 5 โรงเรียนในประเทศไทย เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 268 คน ได้แก่ นักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร โรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

จากการทำงานร่วมกับผู้สูงอายุในปีแรกนี้พบว่า ผู้สูงอายุมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสูงขึ้น มีความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศตามคาถา “หยุด คิด ถาม ทำ” และผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถนำคาถารู้ทันสื่อไปประยุกต์ใช้กับตนเอง บอกต่อแก่ลูกหลาน และบอกต่อกับเพื่อน เนื่องจากผู้สูงอายุตระหนักในคุณค่าของตนเองในการเป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่น

ประมวลภาพกิจกรรม : การอบรมสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุ
คู่มือนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร (นสส. วัยเพชร) รู้ทันสื่อ
คลิปวิดิโอ Elderly Use of Risk

Scroll to Top