ผู้สูงอายุกับผลกระทบเชิงบวกของสื่อสังคมออนไลน์

บทความสั้นจากเว็บไซต์ https://www.comfortkeepers.com/ ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในด้านสังคม จิตใจ และร่างกาย โดยผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มักจะมีสภาวะทางอารมณ์ดี มีการทำกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกายมากขึ้น เช่น การทำอาหารสุขภาพ วิธีการดูแลบ้านแบบง่าย ส่งผลให้ปัญหาเรื่องความดัน เบาหวาน และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง ซึ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ นั่นเอง นอกจากนี้ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังช่วยรักษาความสัมพันธ์และสร้างความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครอบครัว ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว วิตกกังวล จากการที่ต้องอยู่ห่างกัน อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและการมีส่วนร่วมในชุมชน ในขณะที่การซื้อของทางช่องทางออนไลน์ก็เป็นทางออกสำหรับผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่เอื้อต่อการออกไปจับจ่ายใช้สอยด้วยตนเอง และที่สำคัญการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังทำให้ผู้สูงอายุไม่ตกเทรนด์ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

อ่านรายละเอียดได้จาก Seniors and the Positive Impact of Social Media

Scroll to Top