Activities2566

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต”

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ในหัวข้อ “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” มีผู้ร่วมเสวนาจากวิทยากร จำนวน 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรวิภา เอกสิริเลิศ ประธานชมรมจิตอาสา สมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน คุณนณพร ทศแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์แพทย์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดำเนินการสนทนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันฯ

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” Read More »

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม”

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม” ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ในหัวข้อ “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม” มีผู้ร่วมเสวนาจากวิทยากร จำนวน 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการ กรีนพีซ ประเทศไทย ตัวแทนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณจงดี เศรษฐอำนวย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้ และอาหารตำบลศาลายา ตัวแทนผู้สูงอายุ

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม” Read More »

การจัดอบรมวิทยากรผู้สอนหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ

การจัดอบรมวิทยากรผู้สอนหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ร่วมกับบริษัททำมาปัน (กลุ่มคนตัวดี) และกรมกิจการผู้สูงอายุ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566

การจัดอบรมวิทยากรผู้สอนหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ Read More »

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านช้าง

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อทดลองใช้ (ร่าง) หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ครั้ง 3 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 37 คน

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านช้าง Read More »

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อทดลองใช้ (ร่าง) หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ครั้ง 2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค จ กาญจนบุรี วันที่ 7 กรกฎาคม มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 29 คน

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค Read More »

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพลูตาหลวง

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อทดลองใช้ (ร่าง) หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพลูตาหลวง อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2566 มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 26 คน

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพลูตาหลวง Read More »

คณะวิทยากรโครงการนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรโรตารีเมืองวิเศษไชยชาญ และเครือข่ายภาคี จัดอบรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อให้รู้ทันสื่อออนไลน์

https://angthongnews.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

คณะวิทยากรโครงการนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรโรตารีเมืองวิเศษไชยชาญ และเครือข่ายภาคี จัดอบรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อให้รู้ทันสื่อออนไลน์ Read More »

Scroll to Top