เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค”

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ในหัวข้อ “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” มีผู้ร่วมเสวนาจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ

  1. คุณศรินทร วานิชพันธุ์ – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบ่งปันมุมมองในฐานะผู้สูงอายุ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ – สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ – สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการสนทนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันฯ

Scroll to Top