ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 คณะทำงานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ (ประธานศูนย์ฯ) พร้อมทั้งเครือข่ายความร่วมมือโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อไปอบรมและเผยแพร่การรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม 25 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Scroll to Top