ผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ: สร้างหลักสูตรและขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ ปี 2563

โครงการ“ผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ: สร้างหลักสูตรและขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ” (Media Literate Elderly: Creating Media Literacy Course and Expanding Networks of Communicators for Well-being) การทำงานวิจัยในปี พ.ศ. 2563 เป็นการทำงานต่อยอด ขยายผล และยกระดับงานสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุไทย เพื่อสร้าง “หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ” และคู่มือการจัดการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุไทยในเมืองและชนบท พัฒนาศักยภาพการสื่อสาร นสส. วัยเพชร ที่เป็นกลุ่มแกนนำจากโครงการ “สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ” ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น นสส. วัยเพชร ครู ก จากโรงเรียนผู้สูงอายุ 5 โรงเรียน ได้แก่

  1. สถาบันภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
  2. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  3. โรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
  4. รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
  5. โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมและฝึกสอนเป็น นสส. วัยเพชร ครู ก 72 คน

แบ่งเป็น นสส. วัยเพชร 47 คน  และนักเรียนผู้สูงอายุ 25 คน ให้มีความสามารถในการขยายผลและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนรู้เท่าทันสื่อ และยังมุ่งในเรื่องของการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้หลักสูตร “วัยเพชรรู้ทันสื่อ” และ “นสส. วัยเพชร” เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบาย

Scroll to Top