ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเชียงรากน้อย

วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ ได้รับเชิญจากเทศบาลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปอบรมโครงการหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ โดยมีนายกเทศมนตรี นายอภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุล กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม และวิทยาการหลัก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ และ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 50 ท่าน เป็นตัวแทนจากนักเรียน 5 รุ่น ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Scroll to Top