Activities2024

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค”

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ในหัวข้อ “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” มีผู้ร่วมเสวนาจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ คุณศรินทร วานิชพันธุ์ – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบ่งปันมุมมองในฐานะผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ – สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ – สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการสนทนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันฯ

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” Read More »

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวหลักสูตร “สูงวัยรู้ทันสื่อ”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ บริษัท ทำมาปัน จำกัด (มูลนิธิคนตัวดี) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวหลักสูตร “สูงวัยรู้ทันสื่อ” เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อนำหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นบรรจุในหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ พร้อมกำหนดนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรู้เท่าทันสื่อต่อไป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดตัวหลักสูตร และได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวหลักสูตร “สูงวัยรู้ทันสื่อ” Read More »

Scroll to Top