Author name: admin

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค”

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ในหัวข้อ “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” มีผู้ร่วมเสวนาจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ คุณศรินทร วานิชพันธุ์ – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบ่งปันมุมมองในฐานะผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ – สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ – สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการสนทนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันฯ

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” Read More »

Are older women less digitally literate? Media representations of older women’s use of digital technologies in Thailand

Introduction and background There has been an increasing discussion on the improvement of digital literacy of older individuals in recent years, in part because of the COVID-19 pandemic, when digital technologies have become indispensable for daily life. Digital literacy was recently promoted as the key theme for the International Day of Older Persons (1st October)

Are older women less digitally literate? Media representations of older women’s use of digital technologies in Thailand Read More »

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวหลักสูตร “สูงวัยรู้ทันสื่อ”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ บริษัท ทำมาปัน จำกัด (มูลนิธิคนตัวดี) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวหลักสูตร “สูงวัยรู้ทันสื่อ” เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อนำหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นบรรจุในหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ พร้อมกำหนดนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรู้เท่าทันสื่อต่อไป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดตัวหลักสูตร และได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวหลักสูตร “สูงวัยรู้ทันสื่อ” Read More »

2023: The Construction of Media Literacy Course for Thai Elderly Through Participatory Processes

The widespread of misinformation and disinformation through media and the negative effects of media consumption on elderly’s well-being have pointed to the necessity of creating a media literacy course suitable for Thai elderly and can be taught by the elderly themselves so that it can be easily applied in all areas of Thailand. The objective

2023: The Construction of Media Literacy Course for Thai Elderly Through Participatory Processes Read More »

2023: When fake news comes with translation: A study of perception toward coronavirus-related news translation into Thai

Narongdej Phanthaphoommee Theeraphong Boonrugsa Singhanat Nomnian This paper aims to investigate how coronavirus-related fake news as a result of translation is perceived in the Thai context. Using the framework of truth criteria to guide the online questionnaire and focus group, the researchers gathered the different perspectives of three age groups: Group 1 aged 19–38, Group

2023: When fake news comes with translation: A study of perception toward coronavirus-related news translation into Thai Read More »

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต”

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ในหัวข้อ “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” มีผู้ร่วมเสวนาจากวิทยากร จำนวน 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรวิภา เอกสิริเลิศ ประธานชมรมจิตอาสา สมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน คุณนณพร ทศแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์แพทย์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดำเนินการสนทนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันฯ

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 “สูงวัยรู้ทันสื่อ: ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” Read More »

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม”

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม” ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ในหัวข้อ “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม” มีผู้ร่วมเสวนาจากวิทยากร จำนวน 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการ กรีนพีซ ประเทศไทย ตัวแทนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณจงดี เศรษฐอำนวย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้ และอาหารตำบลศาลายา ตัวแทนผู้สูงอายุ

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม” Read More »

การจัดอบรมวิทยากรผู้สอนหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ

การจัดอบรมวิทยากรผู้สอนหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ร่วมกับบริษัททำมาปัน (กลุ่มคนตัวดี) และกรมกิจการผู้สูงอายุ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566

การจัดอบรมวิทยากรผู้สอนหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ Read More »

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านช้าง

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อทดลองใช้ (ร่าง) หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ครั้ง 3 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 37 คน

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านช้าง Read More »

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อทดลองใช้ (ร่าง) หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ครั้ง 2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค จ กาญจนบุรี วันที่ 7 กรกฎาคม มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 29 คน

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค Read More »

Scroll to Top