อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก จังหวัดสุพรรณบุรี

การอบรมเสริมพลังในการประยุกต์ใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ และการใช้เกมออนไลน์ หยุด คิด ถาม ทำ ให้กับนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร (นสส.วัยเพชร) ครู ก วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุพรรณบุรี

Scroll to Top