อบรมนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก จังหวัดสกลนคร

การอบรมเสริมพลังในการประยุกต์ใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ และการใช้เกมออนไลน์ หยุด คิด ถาม ทำ ให้กับนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร (นสส.วัยเพชร) ครู ก วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Scroll to Top