งานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และ การเสวนา หยุด-คิด-ถาม-ทำ: วัคซีนออนไลน์เพื่อสูงวัยรู้ทันสื่อ

งานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และ การเสวนา หยุด-คิด-ถาม-ทำ: วัคซีนออนไลน์เพื่อสูงวัยรู้ทันสื่อ จัดขึ้นเพื่อยกระดับการทำงานด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ เผยแพร่นวัตกรรมเกมออนไลน์เพื่อผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ “สูงวัยใจสต๊าซ STAAS: หยุด-คิด-ถาม-ทำ” และข้อมูลการสำรวจสถานการณ์และผลกระทบการใช้สื่อของผู้สูงอายุไทย โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ. ปัญญา ไข่มุก ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส., คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส., และ รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scroll to Top