การจัดอบรมวิทยากรผู้สอนหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ

การจัดอบรมวิทยากรผู้สอนหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ ร่วมกับบริษัททำมาปัน (กลุ่มคนตัวดี) และกรมกิจการผู้สูงอายุ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566

Scroll to Top