• กุมภาพันธ์ 24, 2023
  • admin
  • 0

รายงานวิจัย


โครงการปี 2561

  • สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ [ PDF ]


การขยายผลหลักสูตร วันเพชรรู้ทันสื่อและการสำรวจสถานการณ์ ผลกระทบการบริโภคสื่อ

  • สถานการณ์ผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุไทย ปี 2564 [ PDF ]

 

ปี 2565

  • ประสบการณ์การถูกหลอกลวงผ่านสื่อของผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2565 [PDF]
  • ผลการสำรวจผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุไทย ปี 2565 [PDF]
  • การสำรวจสถานการณ์การใช้สื่อและผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2565 [PDF]
  • ผลการสำรวจสถานการณ์การใช้สื่อของผู้สูงอายุไทย ปี 2565 [PDF]