• กรกฎาคม 13, 2022
  • admin
  • 0

รู้ทันสื่อ รู้ทันโลก

การรับมือกับข่าวสารโควิด-19 ในโลกออนไลน์ของผู้สูงอายุ…ตนเอง ครอบครัว เพื่อน
ผลการวิจัยชี้เทคโนโลยีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงวัยกับคนต่างวัย
“ห้องแห่งเสียงสะท้อน” ปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์ที่แก้ไขได้ด้วย “ความเข้าใจ”
เกษตรกรสูงวัยไทยกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการเพิ่มผลผลิต
บทบาทของผู้สูงวัยและชุมชุนในการจัดการขยะ
“ตุ๊กตาวูดู” กับ “โลกที่เราอยากเห็น”: การกรองด้วยตะแกรงแห่ง “สติ”
เฟซบุ๊กกับผู้สูงวัย
สื่อเก่ากับสื่อดิจิทัล: บทบาทที่ต่างกันสำหรับผู้สูงวัยเฟซบุ๊กกับผู้สูงวัย
ผู้สูงวัยกับการใช้อินสตาแกรม
MUSEP 05: ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ
ผู้สูงอายุกับผลกระทบเชิงบวกของสื่อสังคมออนไลน์
การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอันตรายต่อสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างไร
พฤติกรรมการใช้ Social Media ของผู้สูงอายุ
Digital literacy กับสังคมผู้สูงอายุ
สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลบวกหรือผลลบต่อผู้สูงวัย?
เราจะเปลี่ยนการนำเสนอภาพผู้สูงอายุในรายงานข่าวได้อย่างไร
การดูโทรทัศน์ของผู้สูงวัยสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมอย่างไร
ผู้สูงวัยกับประโยชน์จากการใช้ไลน์
ผู้สูงวัยกับการดูโทรทัศน์
ผู้สูงวัยกับละครโทรทัศน์
การออกแบบเทคโนโลยีของเครื่องมือสื่อสารเพื่อผู้สูงอายุ
ปัจจัยด้านจิตใจและแรงผลักดันกับการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ
การสื่อสารกับผู้สูงวัย: ความเข้าใจและไม่ตัดสิน
สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการสื่อสารกับผู้สูงวัยเมื่อไปพบแพทย์
อคติต่อช่วงวัย กำแพงขวางกั้นการสื่อสารระหว่างคนต่างวัย
TikTok โลกแห่งความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่สูงวัยไทยชอบแชร์
ผู้สูงวัยชอปปิงออนไลน์
ความเชื่อในเรื่องโชคลางในช่วงสถานการณ์โควิด-19: ผลกระทบต่อผู้สูงวัย
ผู้สูงวัยกับการใช้คอลเซ็นเตอร์
การเตรียมความพร้อมและเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศบราซิล
สูงวัยอย่าง Active ชะลอความเสื่อมด้วยการออกกำลังกายผ่าน Social Media
STAAS เกมออนไลน์เพิ่มทักษะการรู้ทันสื่อของผู้สูงวัย
การหลอกลวงออนไลน์
ChatGPT กับประโยชน์สำหรับผู้สูงวัย
วิดีโอเกมนั้น สำคัญไฉน: การเล่นเกมกับการสร้างเสริมทักษะของผู้สูงอายุ
การสื่อสารเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงวัย