• กรกฎาคม 26, 2022
  • admin
  • 0

โครงการปี 2563

 

โครงการปีที่ 2: ผลผลิตจากโครงการ
ผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ: สร้างหลักสูตรและขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ ปี 2563
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับประเทศและระดับท้องถิ่น