• กรกฎาคม 26, 2022
  • admin
  • 0

โครงการปี 2561

 

สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปี 2561
ประมวลภาพกิจกรรม : การอบรมสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุ
คู่มือนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร (นสส. วัยเพชร) รู้ทันสื่อ
Video clip: Elderly Use of Risk