• กรกฎาคม 13, 2022
  • admin
  • 0

คณะทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดวงพร คำนูณวัฒน์
ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
ประธานศูนย์ฯ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : nuntiya.dou@mahidol.edu

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
นักวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : kwanchit.sai@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
นักวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : theeraphong.boo@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
นักวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : sirintorn.bhi@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี
นักวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : narongdej.pha@mahidol.edu

อาจารย์วราภรณ์ สืบวงศ์สุวรรณ์
นักวิจัย

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
E-mail : swaraporn@aru.ac.th

นางสาวประวีณ์นุช แสงสว่างธรรมมะ
ผู้จัดการศูนย์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : praweenuch.sang@gmail.com