• กรกฎาคม 13, 2022
  • admin
  • 0

พันธกิจและบทบาท


พันธกิจของศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ มุ่งมั่นที่จะเป็น “ศูนย์รวมความรู้ นวัตกรรม และร่วมขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างปลอดภัยในสังคมสูงวัยของประเทศไทย


บทบาทของศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ

1) เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ (knowledge hub) ด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ
2) พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมเพื่อการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ
3) สื่อสารเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ