• กรกฎาคม 13, 2022
  • admin
  • 0

ที่มาการจัดตั้งศูนย์


ที่มาของศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ

การจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ (Intelligent Center for Elderly Media Literacy) หรือ ICEM  เป็นการยกระดับการทำงานด้านการสร้างเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยคณะนักวิจัยของกลุ่มการสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทนุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


การจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการเรียนรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ

จุดเริ่มต้นของการริเริ่มคิดค้น “คาถารู้ทันสื่อ: หยุด คิด ถาม ทำ” และ “หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ” โดยมีผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องทั้ง 5 โรงเรียนใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี สกลนคร เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช เป็นผู้ร่วมอบรมหลักสูตร โดย รศ. ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ (หัวหน้าศูนย์)