• กรกฎาคม 13, 2022
  • admin
  • 0

ติดต่อเรา


ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ
Intelligence Center for Elderly Media Literacy

กลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Email : info@iceml.org