• กรกฎาคม 15, 2022
  • admin
  • 0

ศูนย์วิชาการที่จะจัดตั้งและเปิดตัว ชื่อ ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ (Intelligence Center for Elderly Media Literacy)

โครงการปีที่4 ศูนย์วิชาการที่จะจัดตั้งและเปิดตัว ชื่อ ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ (Intelligence Center for Elderly Media Literacy) โดยศูนย์ฯ มีบทบาทหลัก 3 ด้าน ได้แก่

  1. การเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ (Knowledge hub)

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผ่านเว็บท่าของศูนย์วิชาการฯ  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1) ข้อมูลปฐมภูมิ ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้จากการดำเนินงานของศูนย์วิชาการฯ ได้แก่ ผลการวิจัยสำรวจในประเด็นสถานการณ์และผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุ การขยายผลหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ และเครื่องมือที่ใช้ในวัดหรือประเมินที่เกี่ยวข้อง 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ ที่รวบรวมจากงานวิเคราะห์และถอดบทเรียนเชิงวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นเชิงแนวคิดและแนวปฏิบัติ

  1. การพัฒนาหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อและนวัตกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ

          การพัฒนาหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อให้เป็นหลักสูตรต้นแบบที่ผู้ที่ทำงานด้านการสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำปรับไปใช้ได้ทั่วประเทศ มีความทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุ โดยเน้นนำข้อมูลจากการนำหลักสูตรไปขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงาน คือ

1) การขยายผลการใช้หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่ออย่างจริงจัง และประเมินผลการใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ โดยเน้นให้โรงเรียนผู้สูงอายุนำร่อง 5 โรงเรียนที่มีผู้สอน (นสส. วัยเพชร ครู ก) นำหลักสูตรไปใช้ขยายผลในสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับการใช้ “เกมออนไลน์ หยุด คิด ถาม ทำ” เป็นสื่อในการสอนและการประเมินทักษะการรู้เท่าทันสื่อก่อน-หลังเรียน

2) การสร้างนวัตกรรมเกมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการพัฒนา“เกมออนไลน์ หยุด คิด ถาม ทำ” อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างสรรค์เนื้อหาจากเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของสื่อต่อผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยรูปแบบของเกมที่ดึงดูดและเข้าถึงผู้เล่นสูงอายุที่มีภูมิหลังทางการศึกษาที่แตกต่างหลากหลาย

  1. การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงสังคม

1) การสื่อสารของศูนย์มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในรูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมขยายผลหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ และการอบรมผู้สอนหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ เป็นต้น

2) การสื่อสารข้อมูลเชิงวิชการอย่างต่อเนื่อง และการสร้างเครือข่ายการทำงานกับภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักและขับเคลื่อนนโยบายเชิงสังคมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ